Polityka prywatności Jetstax

1. Ogólne

Firma Jetstax, z siedzibą pod adresem Schoolstraat 4A autobus 1.1, 2840 Rumst i zarejestrowana w CBE pod numerem 0730.671.009 (dalej „Jetstax”), uważa ochronę prywatności za niezwykle ważną. Jetstaxl pragnie jak najwięcej informować swoich klientów i użytkowników o swoich usługach, szanując jednocześnie ich dane i dając im kontrolę nad tym, co się z nimi dzieje. Jetstax chce zarządzać danymi swoich klientów i wykorzystywać je w sposób bezpieczny, z szacunkiem iz należytą starannością, aby zapewnić lepszą obsługę swoim klientom i oferować jak najlepsze wrażenia. Jetstax wychodzi więc z założenia, że każdy musi mieć kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakie dane gromadzi Jetstax, dlaczego, jak długo i jak możesz je kontrolować.

Jetstax zachęca swoich klientów do dokładnego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, wraz z Ogólnymi warunkami dotyczącymi zarządzanego hostingu i usług w chmurze oraz wszelkimi innymi warunkami, które mogą mieć zastosowanie do jej produktów i usług.

2. Stosowalność

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich naszych klientów (obecnych, byłych i przyszłych) oraz wszystkich odwiedzających witrynę(-y) Jetstax.

Europejskie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), ustawa z dnia 8 grudnia 1992 r. („Ustawa o ochronie prywatności”), ustawa z dnia 13 czerwca 2005 r. („Ustawa o łączności elektronicznej”) oraz towarzyszące im rozporządzenia wykonawcze, jak również wszelkie przyszłe zmiany do nich, regulują ochronę Twoich danych osobowych.

Jetstax stara się wywiązywać ze swoich obowiązków i respektować prawa klienta w każdym przypadku, gdy Jetstax przetwarza Twoje dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Jetstax odsyła do strony internetowej Urzędu Ochrony Danych [https://www.dataprotectionauthority.be/citizen].

3. Przetwarzanie danych osobowych i obowiązki

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez firmę Jetstax dotyczą przede wszystkim danych, które klienci wprowadzają sami za pośrednictwem różnych stron naszej witryny internetowej (witryn internetowych) i które Jetstax uzyskuje w wyniku korzystania przez Ciebie z naszej witryny internetowej (stron internetowych) i/lub naszych produktów i/lub usług.

Jetstax działa jako strona odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych swoich klientów w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Nie umniejsza to faktu, że na kliencie ciąży szereg obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych, które umożliwiają mu korzystanie z produktów i usług Jetstax. W tym charakterze klient musi zawsze uzyskać, w razie potrzeby, wymagane prawem upoważnienia od użytkowników końcowych do przetwarzania ich danych osobowych przez Jetstax w niezbędnym zakresie w ramach produktów i usług Jetstax.

4. Cele

Jetstax przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym przetwarzane są jedynie te dane, które są niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. W związku z tym wykorzystujemy dane osobowe:

  • Kiedy otrzymaliśmy pozwolenie;
  • W kontekście przygotowania lub wykonania naszej umowy;
  • Aby zachować zgodność z przepisami prawnymi lub regulacyjnymi, którym podlegamy; oraz
  • Gdy Jetstax ma w tym uzasadniony interes, taki jak na przykład marketing bezpośredni, zapobieganie oszustwom, wewnętrzne zarządzanie administracją lub monitorowanie odpowiedniego bezpieczeństwa sieci i informacji, w którym to przypadku zawsze dążyć do równowagi między tym interesem a poszanowaniem prywatności danej osoby.
O ile jest to wymagane i za zgodą, Jetstax gromadzi dane osobowe w następujących konkretnych celach: Aby przetworzyć wniosek dotyczący naszych produktów i usług. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, aby zbierać i/lub prosić o informacje o naszych produktach i usługach, lub jeśli na przykład zapisujesz się do newslettera Jetstax, wtedy Jetstax potrzebuje twoich danych adresowych. Wszystkie informacje, które Jetstax otrzymuje na Twój temat podczas tej fazy przed zawarciem umowy, będą wykorzystywane przez Jetstax wyłącznie w celu dostarczenia żądanych informacji w wybrany przez Ciebie sposób. Ponadto, jeśli ostatecznie zdecydujesz się zostać klientem Jetstax, Jetstax poprosi Cię o podanie szeregu danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i numer klienta, a Jetstax przypisze również określone dane do użytkownika, takie jak dane logowania. Aby zapewnić najlepszą obsługę i informować o opcjach użytkowania. Jetstax wykorzystuje dane osobowe do konfigurowania, utrzymywania i wspierania produktów i usług oraz do celów administracyjnych. Dostarczanie informacji o (nowych) produktach i usługach firmy Jetstax. Jetstax może wykorzystywać dane osobowe w celu oferowania (pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie) nowych produktów, usług lub specjalnych promocji, które zdaniem Jetstax mogą Cię zainteresować. Oczywiście możesz zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości (patrz dalej). Aby śledzić skuteczność. Jetstax może wykorzystywać dane osobowe i profile konsumentów do oceny swoich produktów i usług. Obejmuje to między innymi: proszenie o informację zwrotną na temat usług (np. poprzez badanie rynku), dane uzyskane podczas udzielania odpowiedzi na pytania klientów, wykrywanie oszustw i zapewnianie jakości. Aby spełnić zobowiązania prawne. W wielu przypadkach Jetstax jest prawnie zobowiązany do przechowywania pewnych danych osobowych i/lub przekazywania ich agencjom rządowym, na przykład w kontekście ogólnych obowiązków podatkowych i księgowych. W kontekście dochodzenia policyjnego lub sądowego firma Jetstax może zostać zobowiązana do przekazania określonych danych odpowiednim organom w sposób poufny. Aby śledzić badania, testy i statystyki, w tym do analizy trendów. Jetstax może wykorzystywać anonimowe, zagregowane dane, na przykład do wewnętrznych i zewnętrznych raportów dotyczących korzystania ze swoich usług. Wykorzystane w tym celu dane nie umożliwiają powiązania z konkretną osobą. Informacje, które Jetstax uzyskuje na podstawie tych analiz, są wykorzystywane do oceny aktualnego portfolio produktów i usług oraz procesów Jetstax, a także do dostosowywania ich do nowych zmian.