Privacybeleid Jetstax

1. Algemeen

Jetstax, met maatschappelijke zetel te Schoolstraat 4A bus 1.1, 2840 Rumst en ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0730.671.009 (hierna "Jetstax"), vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Jetstaxl wil haar klanten en gebruikers zoveel mogelijk informeren over haar diensten, met respect voor hun gegevens en controle geven over wat er met hen gebeurt. Jetstax wil haar klantgegevens veilig, respectvol en met de nodige zorgvuldigheid beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en de best mogelijke ervaring te bieden. Jetstax gaat daarom uit van het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Jetstax verzamelt, waarom, hoe lang en hoe u deze kunt controleren.

Jetstax nodigt haar klanten uit om de tijd te nemen om dit Privacybeleid grondig door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden voor Managed Hosting & Cloud Services en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

2. Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Jetstax-website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de begeleidende uitvoeringsbesluiten, evenals eventuele toekomstige wijzigingen hierin, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Jetstax streeft ernaar haar verplichtingen na te komen en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Jetstax uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hierover verwijst Jetstax u graag door naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit [https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger].

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Jetstax verzamelt en verwerkt, betreffen voornamelijk de gegevens die klanten zelf invoeren via de verschillende pagina's van onze website(s) en die Jetstax verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

Jetstax treedt op als de verantwoordelijke partij voor het verwerken van de persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens waardoor de klant gebruik kan maken van de producten en diensten van Jetstax. In die hoedanigheid dient de klant steeds, waar nodig, de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te verkrijgen voor de verwerking van hun persoonsgegevens door Jetstax voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Jetstax.

4. Doeleinden

Jetstax verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij alleen die gegevens worden verwerkt die nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. Zo gebruiken we persoonsgegevens:

  • Wanneer we toestemming hebben gekregen;
  • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
  • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan we onderworpen zijn; en
  • Wanneer Jetstax hier een gerechtvaardigd belang bij heeft, zoals bijvoorbeeld, al naar gelang het geval, direct marketing, fraudepreventie, intern administratief beheer of het bewaken van passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij altijd streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.
Voor zover vereist en met toestemming verzamelt Jetstax persoonsgegevens voor de volgende concrete doelstellingen: Om een aanvraag voor onze producten en services te verwerken. Als u onze website bezoekt om informatie over onze producten en diensten te verzamelen en/of op te vragen, of als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief van Jetstax, dan heeft Jetstax uw adresgegevens nodig. Alle informatie die Jetstax over u ontvangt tijdens deze precontractuele fase, wordt door Jetstax alleen gebruikt om u de gevraagde informatie te verstrekken, op de manier die u wilt. Daarnaast zal Jetstax, indien u uiteindelijk besluit klant te worden bij Jetstax, u vragen om een aantal persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en klantnummer, en zal Jetstax ook bepaalde gegevens aan u toewijzen u, zoals inloggegevens. Om de beste service te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden. Jetstax gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten, en voor administratieve doeleinden. Om informatie te verstrekken over (nieuwe) producten en services van Jetstax. Jetstax kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Jetstax denkt dat deze voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich uiteraard afmelden voor dit soort berichten (zie verder). Om prestaties bij te houden. Jetstax kan persoonlijke gegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Hieronder vallen onder andere: het opvragen van feedback over dienstverlening (bijvoorbeeld via marktonderzoek), data verkregen bij antwoorden op vragen van klanten, fraudedetectie en kwaliteitsborging. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In veel gevallen is Jetstax wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het kader van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Jetstax verplicht worden bepaalde gegevens vertrouwelijk mee te delen aan de daartoe bevoegde autoriteiten. Om onderzoeken, tests en statistieken bij te houden, ook voor trendanalyse. Jetstax kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hiervoor worden gebruikt zijn niet te herleiden tot een specifiek individu. De informatie die Jetstax uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en de processen van Jetstax te evalueren en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.